Odchytová služba

Odchytová služba zajišťuje provádění některých  asanačních činností v nepřetržitém provozu na území hl. m. Prahy  odborně způsobilými pracovníky ÚPOZ

mezi tyto činnosti patří zejména:

  • odchyt toulavých a opuštěných zvířat zájmových chovů a hospodářských zvířat a jejich převoz do chovatelských zařízení ÚPOZ
  • provádí sběr a neškodné odstraňování kadaverů zvířat v zájmovém chovu a hospodářských zvířat  a jejich ukládání do kafilerních boxů
  • v případě potřeby se podílí na řešení nenadálých mimořádných situací na území hl. m .Prahy v rámci vyhlášených mimořádných ochranných a zdolávacích opatření
  • na základě žádostí jednotlivých úřadů městských částí hl. m. Prahy zajišťuje provádění opatření k regulaci populace volně žijících koček v souladu s doporučením Ústřední komise na ochranu zvířat k regulování populace toulavých zvířat
  • provádí mytí a dezinfikování služebních vozidel určených k asanačním úkonům a kafilerních boxů

Odchytová služba neprovádí odchyt volně žijících zvířat svoz a odstraňování jejich kadaverů

Vydávání kadaverů zvířat z kafilerního boxu není na základě Provozního řádu kafilerního boxu schváleného MěVS v Praze SVS povoleno.